REGULAMIN PROGRAMU STAŁEGO KLIENTA Drogeria SPA

Karta Stałego Klienta

§ 1.

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Stałego Klienta Drogeria SPA, zwanego dalej „Programem”.

2. Organizatorem oraz administratorem Programu jest firma PHU Polan Anna Kasprzysiak, ul. Rejtana 10, 05-126 Nieporęt.

3. Regulamin obowiązuje Uczestników oraz Organizatora od chwili ogłoszenia.

4. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia.

5. Wszelkie uprawnienia wynikające z Programu nie mogą zostać przeniesione przez Uczestnika na osoby trzecie. 

6. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2.

Zasady funkcjonowania Programu

1. W celu przystąpienia do Programu, należy wypełnić Formularz przystąpienia do Programu Stałego Klienta Drogeria SPA, dostępny w Sklepach Firmowych Drogeria SPA

2. Wypełnienie i podpisanie Formularza oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem oraz wyraził zgodę na jego postanowienia.

3. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie jest otrzymanie Karty Stałego Klienta Drogeria SPA. Każda Karta posiada unikatowy, trzynastocyfrowy numer i stanowi indywidualną własność Uczestnika Programu.

4. Uczestnik Programu może gromadzić punkty, które są gromadzone na koncie Karty StałegoKlienta Drogeria SPA, za nabycie towarów objętych Programem będą uprawniały do otrzymania Rabatu określonego w § 2 pkt. 11.

5. Za każde wydany 10 złotych Uczestnik otrzyma 1 punkt. Punkty nie są wymieniane na gotówkę.

6. Po uzbieraniu 25 punktów i 50 punktów – Klient otrzymuje mini produkty. Po uzbieraniu 100 punktów – 10% na zakupy (jednorazowo).

7. Do gromadzonych punktów nie wliczają się zakupy opłacone środkami uzyskanymi ze zwrotu towarów. 

8. Otrzymanie Rabatu powoduje anulowanie na Karcie Stałego Klienta Drogeria SPA punktów, za które Rabat został otrzymany.

9. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

10. Z wartości Rabatu nie wydaje się reszty.

11. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedno konto w Programie.

12. Punkty i prawa związane z Programem przypisane są do jednego Uczestnika i nie mogą być przekazywane pomiędzy kontami należącymi do różnych Uczestników.

13. Uczestnik Programu ma możliwość sprawdzenia historii swoich transakcji i aktualnego stanu swojej Karty Stałego Klienta Drogeria SPA w Sklepach Firmowych Drogeria SPA. 

§ 3.

Formularz przystąpienia do Programu

1. Formularze przystąpienia do Programu dostępne są w Sklepach Drogeria SPA.

2. Wypełnienie i złożenie podpisanego Formularza jest warunkiem przystąpienia do udziału w Programie. Klient Zobowiązany jest do wpisania swojego imienia i nazwiska oraz co najmniej jednej danej teleadresowej: adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail. Złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza przystąpienia do Programu stanowi jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w Programie. 

 

§ 4.

Karta Stałego Klienta Drogeria SPA

1. Karta Stałego Klienta Drogeria SPA wydawana jest po wypełnieniu i złożeniu podpisanego Formularza przystąpienia do Programu w Sklepach Firmowych Drogeria SPA.

2. W przypadku nieposiadania przy sobie Karty Stałego Klienta Drogeria SPA, gromadzenie punktów może nastąpić po potwierdzeniu danych osobowych Uczestnika Programu.

3. Okazanie w sklepie Karty Stałego Klienta Drogeria SPA niezbędne jest podczas realizacji zgromadzonych Rabatów lub środków ze zwrotu.

4. Karta Stałego Klienta Drogeria SPA ważna jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Karta Stałego Klienta Drogeria SPA pozostaje własnością PHU POLAN Anna Kasprzysiak z siedzibą w Nieporęcie (05-126), ul. Rejtana 10.

6. W przypadku utraty Karty Stałego Klienta, Uczestnik proszony jest o powiadomienie o zdarzeniu Organizatora telefonicznie lub mailowo, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku utraty Karty Stałego Klienta przez Uczestnika, w tym za użycie tej Karty przez osoby nieuprawnione.

 

§ 5.

Zwroty i reklamacje towaru

 

1. Środki ze zwrotu towarów zakupionych w Sklepach Drogeria SPA dokonanych na podstawie Regulaminu zwrotów i wymiany towarów, na życzenie Uczestnika Programu mogą zostać przekazane na Kartę Stałego Klienta.

2. Realizacja środków ze zwrotu towarów nie będzie wliczana do puli punktów gromadzonych na Karcie Stałego Klienta.

3. W przypadku reklamacji rzeczy zakupionej z Rabatem i uznanej jako zwrot gotówki, Uczestnik Programu otrzyma zwrot określonej wartości Rabatu na Kartę Stałego Klienta. Wartość zwróconego Rabatu jest zależna od ilości i wartości rzeczy na paragonie i wynika z jego proporcjonalnego podziału. 

§ 6.

Dane osobowe

1. W Formularzu przystąpienia do Programu Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora – PHU POLAN Anna Kasprzysiak z siedzibą w Nieporęcie (05-126), ul. Rejtana 10, na potrzeby uczestnictwa w Programie Stałego Klienta i dodatkowo może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów marketingowych.

2. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Zmiana danych osobowych odbywa się poprzez wypełnienie i odesłanie do Organizatora Formularza zmiany danych osobowych, dostępnego w Sklepach Drogeria. Organizator dokona zmiany zgłoszonych danych osobowych najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od doręczenia zgłoszenia Organizatorowi.

 

§ 7.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2014.121. t.j. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2019 roku, a wszystkie jego zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich dokonania.

 


Przejdź do góry